Groen wonen in Almere Filmwijk

Wonen in New Joymere, Almere

Direct naast het Laterna Magikapark in Filmwijk ligt het tennispark Joymere. Bij de tennisclub neemt het ledental gestaag af. Daarom is er nu een unieke gelegenheid ontstaan om appartementen en grondgebonden woningen op deze locatie te ontwikkelen in een parkachtige setting. De participatie met de buurt voor dit project is gestart (maart 2021).

Ontwikkelaar The Way You Live (TWYL) is initiatiefnemer van deze ontwikkeling waarmee ruimte voor doorstroming binnen de wijk ontstaat en het groene karakter van de plek veel beter tot uitdrukking zal komen. In NewJoymere woon je straks letterlijk naast het mooie Laterna Magikapark.

In Almere bestaat een grote vraag naar woningen. Om deze reden wil de gemeente meewerken aan het initiatief van de ontwikkelaar. De rol van de gemeente is om de vergunningsstukken te toetsen en eventuele zienswijzen van belanghebbenden te behandelen. TWYL is verantwoordelijk voor de participatie.

Ik wil meedenken!

MET GROEN ALS VERBINDEND ELEMENT

Woningbouw

Het groene karakter van de omgeving met het Laterna Magikapark zal worden doorgezet in het plangebied. TWYL heeft een programma voor ogen waarbij de woningen, bestaande uit appartementen en eengezinswoningen, op een “losse” manier in het groen staan. Met dit groene karakter wordt de gemeenschappelijkheid van het plan ondersteund omdat er bijzondere plekken ontstaan om elkaar te ontmoeten.
.

Denk met ons mee!

We nodigen omwonenden, geïnteresseerden en potentiële kopers uit om te participeren bij de verdere totstandkoming van onze plannen.

Voor het gebied bestaat geen gebiedsvisie. De insteek van de participatie is om belangstellenden voorafgaand aan de wettelijke procedures te consulteren en informeren ten aanzien van punten die uitgangspunt zijn, zoals de beoogde bestemmingswijziging, het woonprogramma en de stedenbouwkundige opzet. Ook mogen ze meedenken over onderwerpen die nog verdere uitwerking behoeven zoals de uitstraling, de inrichting van het openbaar gebied (park) en aspecten als ontsluiting, verkeer en parkeren.

De voorlopige projectnaam is NewJoymere; De definitieve projectnaam staat ook open voor participatie.

Participatie zal in het licht van de huidige Corona-beperkingen bestaan uit online bijeenkomsten, waarvan de tweede plaatsvindt op 19 april a.s. om 19.00 uur,. Er is dan een mogelijkheid in groepen (break-out rooms) mee te spreken over deelonderwerpen.

Meer weten over de online sessies en de thema's?

Projectlocatie

Tennispark Joymere ligt in Filmwijk aan het Laterna Magikapark, in de hoek van de Veluwedreef en de busbaan. Het tennispark wordt aan de noordzijde ontsloten vanaf de Jacques Tatilaan. De woningen zullen uitsluitend binnen de grenzen van het huidige tennispark worden gerealiseerd, zoals hieronder afgebeeld.